รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กุมภาพันธ์ 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 5 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 มิถุนายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง                       

  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือ การยศาสตร์ หรือสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือ วิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในการทำงาน หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ อาชีวเวชศาสตร์ หรือแพทยศาสตร์ (อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์) หรือ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด สรีรวิทยา พิษวิทยา จิตวิทยา

  ๒. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ดังนี้
              ๒.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ
              ๒.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

              ๒.๓ TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ
              ๒.๔ TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ
              ๒.๕ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน หรือ

              ๒.๖ MU GRAD PLUS ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

              ๒.๗ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า ๗๕ คะแนน หรือ

              ๒.๘ TU-GET (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ

               ๒.๙ TU-GET (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  ๓. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  ๔. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  ๕. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานสอน
  2. งานควบคุมวิทยานิพนธ์
  3. การวิจัย
  4. งานบริการวิชาการแก่สังคม
  5. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

  2.สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                          41,000 บาท

  สวัสดิการด้านสุขภาพ               การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023458543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :