รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม
 • เปิดรับสมัคร :
  4 มกราคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  26 มกราคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  25 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  2. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3. อายุ 25-45 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร

  4. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและงานด้านการบริการ

  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

  6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  โดยย่อ

  1. ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและผู้มารับบริการ

  2. บริหารจัดการเวรยามดูแลทรัพย์สินของคณะฯ ให้ปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อยภายในคณะฯ

  3. อำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรภายในคณะฯ

  4. เฝ้าระวังความปลอดภัยในพื้นที่ของคณะฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์, ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย,  ทดลองปฏิบัติงาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน            8,690  บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :