รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชารังสีวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  7 กุมภาพันธ์ 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 5 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
  • คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ ด้านการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบ และตรวจสอบระบบทาง Back office
  • มีความรู้พื้นฐานด้านฐานข้อมูล หรือเทคโนโลยีต่างๆ 
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน เวลาจำกัดได้ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ประเมินประสิทธิภาพและความถูกต้องของแหล่งข้อมูล รวมไปถึงเทคนิคการรวบรวมข้อมูลทางรังสีวิทยา                

  2. มีส่วนร่วมกับทีมสารสนเทศของภาควิชา เพื่อรวบรวมและเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางรังสีชนิดต่างๆ ออกมาจากฐานข้อมูล รวมไปถึงการช่วยปกปิดข้อมูลความลับผู้ป่วยของภาควิชารังสีวิทยา

   3. ช่วยเหลือและแนะนำรังสีแพทย์หรือบุคลากรในภาควิชา ในการทำ image annotation และ image labelling

  4. ให้คำปรึกษาด้าน  methodology รวมถึงการจัดหา algorithms, Artificial Intelligence, Machine Learning or Deep Learning ในโครงการด้าน AI ทางรังสีวิทยาที่เหมาะสม

  5. มีส่วนร่วมและให้การช่วยเหลือสนับสนุนทีมวิจัยในภาควิชา เพื่อพัฒนา models และ algorithms ที่จะนำมาใช้ในโครงการพัฒนา AI ต่างๆของภาควิชารังสีวิทยา

  6. ร่วมงานกับรังสีแพทย์ และทีมวิจัยของภาควิชา เพื่อสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ AI

  7. พัฒนา custom data models และ algorithms เพื่อนำไปใช้กับชุดข้อมูลทางรังสีวิทยา

  8. เสนอผลงานวิจัยรวมถึง models, publications หรือนวัตกรรมต่างๆเพื่อตอบโจทย์งานวิจัยทางรังสีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ AI

  9. ประสานงานกับทีมวิจัยต่างๆในภาควิชาฯ ในการใช้เริ่มใช้งาน และติดตามผลจากการใช้งาน AI models

  10. พัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความถูกต้องของ AI models

  11. ให้คำแนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ data science แก่ทีมผู้ร่วมวิจัยและบุคลากรในภาควิชารังสีวิทยา

  12. สร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการเรียนการสอน งานวิจัย และการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยในอนาคต รวมถึงเป็นข้อมูลมหัต (big data) ที่มีคุณภาพสูงจากฐานข้อมูลทางรังสีวิทยา สำหรับนำไปสร้างปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

  13. นำงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้มาใช้จริงในงานบริการ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การบริการผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีคุณภาพอันเป็นมาตรฐานในโรงพยาบาลรามาธิบดี

  14. เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ ในคณะทำงานของภาควิชาฯ และคณะฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  15. เข้าร่วมประชุม/อบรม เพื่อพัฒนางาน และการพัฒนาตนเอง

  16. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภาระงานประจำ จากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  •  สอบสัมภาษณ์

  •  สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  • คุณวุฒิปริญญาโท   ขั้นต่ำ  23,440  บาท
  • คุณวุฒิปริญญาตรี   ขั้นต่ำ  20,090  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :