รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข)
 • จำนวน :
  5 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 • เปิดรับสมัคร :
  2 มีนาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  19 เมษายน 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  16 พฤษภาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  28 พฤษภาคม 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางสาธารณสุข

  เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5

        2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

        3. ไม่จำกัดอายุ

  4. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
  4.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ
  4.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

  4.3 TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
  4.4 TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ
  4.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  5.ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  6.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  7.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ปฏิบัติงานระดับดีมาก
  2. มีศักยภาพที่จะพัฒนาเข้าตู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทั้งด้านการอ่าน พูด และเขียน
  4. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สรุปเหตุผล และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี
  6. มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นครู
  7. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการศึกษาของส่วนงานที่สังกัด

  ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด

        สามารถเป็นผู้สอนในระดับปริญญาโทรายวิชาดังต่อไปนี้

  1. สศพส 637 การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  2. สศพส 672 ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ และจริยธรรมสำหรับวิชาชีพสุขภาพ
  3. สศพส 673 การวิจัยทางการพยาบาลและสถิติ
  4. สศพส 682 การพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน
  5. สศพส 688 การประเมินภาวะสุขภาพ การรักษาโรคเบื้องต้นและเภสัชวิทยา
  6. สศพส 689 การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติ
  7. สศพส 704 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน
  8. สศพส 706 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยในสถานบริการสุขภาพ

        9.  สศพส 730 สัมมนาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยขั้นสูง

  สามารถเป็นผู้สอนในระดับปริญญาเอกรายวิชาดังต่อไปนี้

  1. สศพส 734 การวิจัยเชิงคุณภาพชั้นสูง
  2. สศพส 738 ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล
  3. สศพส 788 สัมมนาวิจัยดุษฎีบัณฑิตทางการพยาบาลสาธารณสุข

   

  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ดังนี้

  1. ด้านเทคโนโลยีสารสารสนเทศด้านนวัตกรรมสุขภาพ

  2.  ด้านพยาบาลครอบครัวมารดาและทารก

  3.  ด้านพยาบาลอาชีวอนามัย

  4.  ด้านพยาบาลเวชปฏิบัติและการจัดการภาวะฉุกเฉิน

  5.  ด้านพยาบาลผู้สูงอายุ

  6.  ด้านการพยาบาลสุขภาพจิต

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. งานการสอน
  2. งานวิจัย
  3. งานบริการวิชาการ
  4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก     1. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                                                  2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

                                                  3. ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                         41,000 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ               การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023458543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ