รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  7 มีนาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  12 พฤษภาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 พฤษภาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  3 กรกฎาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  3 กรกฎาคม 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 50 ปี
  2. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิ ปริญญาเอก สาขาเภสัชอุตสาหกรรม (manufacturing pharmacy หรือ industrial pharmacy) หรือ เภสัชการ (pharmaceutics) หรือ เทคโนโลยี (pharmaceutical technology) หรือ วิศวเภสัชกรรม (pharmaceutical engineering) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
  5. หากมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมยาหรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. ประวัติผู้สมัคร (Resume) ภาษาไทย
  7. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดีมาก และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สอนวิชาเภสัชการ วิชาเภสัชอุตสาหกรรม และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  2. เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาในการทำโครงการพิเศษและวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม 
  3. ดูแลจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  4. วิจัยค้นคว้าเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเทคโนโลยีด้านเภสัชอุตสาหกรรม
  5. บริการวิชาการด้านเภสัชอุตสาหกรรม
  6. ปฏิบัติภาระงานอื่น ๆ ตามกรอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอาจารย์และตามที่ผู้บังคัยบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์
  - ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องนำเสนอผลงาน 1 เรื่อง (เป็นภาษาอังกฤษ) ไม่เกิน 10 นาที

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  32,450  บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันลาพักผ่อน 10 วัน/ปี

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ