รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  3 มีนาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  10 เมษายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  12 เมษายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  3 กรกฎาคม 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาจะถูกพิจารณาร่วมกับประวัติการทำงาน)
  3. มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และจัดการระบบงานเอกสารได้อย่างเป็นระบบ
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารติดต่อประสานงานดี ทำงานเป็นทีมและภายใต้ความกดดันได้ดี มีวุฒิภาวะ
   ทางอารมณ์สูง
  5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระดับดี/ดีมาก
  6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ปฏิบัติงานในวันหยุด และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  7. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานในส่วนงานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล) โดยดำเนินการตามกรอบแผนแม่บท ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับโรงเรียน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การจัดการอบรม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการจัดการอบรมฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น การจัดงานนิทรรศการตามนโยบายของ อพ.สธ. ส่วนกลาง  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อพ.สธ.
  2. ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรในโครงการจัดตั้งอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
  3. ดูแลและให้คำแนะนำนักศึกษารวมถึงนักวิจัยที่มาทำวิจัยในศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรและเครื่องยา
  4. ร่วมทำงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในหัวข้อต่าง ๆ เช่น อนุกรมวิธาน พฤกษเคมี เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฯลฯ
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท 23,440.- บาท (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5272-4 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ