รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
 • เปิดรับสมัคร :
  5 เมษายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 5 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวคอมพิวเตอร์ 
  • มีประสบการณ์ ด้านการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบ และตรวจสอบระบบทาง Back office
  • มีความรู้พื้นฐานด้านฐานข้อมูล หรือเทคโนโลยีต่างๆ 
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน เวลาจำกัดได้ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ดูแล จัดทำ รวบรวมและจัดการฐานข้อมูล ด้านงานบริการผู้ป่วย / งานคุณภาพ ของภาควิชาฯ

  2.จัดทำและลงข้อมูลข่าวสาร ในเว็บไซต์ของภาควิชาฯ

  3.ติดตั้ง ควบคุมดูแล ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เครื่องมือทางการแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์ภายในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับด้านงานบริการผู้ป่วย

  4.ตรวจสอบและจัดหา เครื่องมือทางการแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์ภายในภาควิชาฯ

  5.จัดทำ บันทึกภาพ ตกแต่ง ตัดต่อวิดีโอที่เกี่ยวข้องด้านงานบริการผู้ป่วย

  6.จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การออกแบบ และจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟิก เกี่ยวกับการประชุม งานบริการผู้ป่วย และด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

  7.จัดเตรียมอุปกรณ์ / สร้างพร้อมเปิดใช้งานระบบ Teleconference ผ่านแอพลิเคชั่น Webex และ Zoom ที่ใช้สำหรับการประชุม เกี่ยวกับการบริการผู้ป่วย,บริการวิชาการ และการเรียนการสอน Online ตามที่ได้รับมอบหมาย

  8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  •  สอบสัมภาษณ์

  •  สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  • คุณวุฒิปริญญาตรี   ขั้นต่ำ  20,090  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :