รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  คนสวน (ปฏิบัติงานที่ ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี
 • เปิดรับสมัคร :
  10 เมษายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 5 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  60 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศ ชาย/หญิง (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิ ป.6 - ม.6
  3. มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์สามารถประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. เตรียม ดูแลและทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

  2.บริหารจัดการเพาะปลูก / ควบคุมและทำการเพาะพันธุ์พืช ส่งเสริมการปลูกพืชหลัก พืชหมุนเวียน  / ปรับปรุงดิน / กำจัดศัตรูพืช

  3.ยกของ จัดส่งสิ่งของ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 

  4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ค่าตอบแทน

  • เงินเดือน วุฒิป.6 - ม.6   8,690  บาท
  • เงืนค่าครองชีพ              1,500  บาท 
  • ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

  สวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) 
   -  ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
   -  ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
   -  สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสาบันการเงิน
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • กิจกรรมสันทนาการ งานปีใหม่ งานกีฬาสี
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :