รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักรังสีการแพทย์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานรังสีเทคนิค
 • เปิดรับสมัคร :
  8 พฤษภาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 4 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  18 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร

  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมแก่ในการปฏิบัติงานหน้าที่

  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ประยุกต์กับการปฏิบัติงานได้

  5. สามารถประสานงานกับบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องได้

  6. สามารถศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในงานบริการทางรังสีเบื้องต้นได้

  7. สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ด้านการให้บริการทางรังสีวิทยา

              1.1  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจทางรังสีวิทยา ขั้นตอนการตรวจ และการปฏิบัติตัวหลังจากรับการตรวจแล้ว

              1.2 ให้บริการตรวจทางรังสีวิทยา ได้แก่ General X-rays, Bone Mineral Density, Computed Tomography, Ultrasound และ Mammogram โดยปฏิบัติงานตามตารางการมอบหมายงานในแต่ละเดือน

              1.3  จัดให้มีการป้องกันอันตรายจากรังสี อันสมควรแก่ความรู้ตามวิชาชีพรังสีเทคนิค

  2. ด้านการควบคุมคุณภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางรังสี

              2.1  ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทางรังสีตามที่ได้รับมอบหมาย

              2.2  บำรุงรักษา เครื่องกำเนิดรังสีและอุปกรณ์ทางรังสีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในแผนกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

   3. ให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านรังสี

               3.1 ควบคุมและให้คำแนะนำนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากรังสี และการป้งอกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ปกิบัติงาน ผู้รับบริการ และบุคคลทั่วไป ที่เข้ามาใช้บริการรังสีในโรงพยาบาล

              3.2  ให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกงาน

              3.3 จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้านรังสีวิทยา

              3.4 เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานทางรังสีวิทยา และถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับมาแก่บุคลากรอื่นในหน่วยงาน และจัดทำรายงานต่อหัวหน้างานรังสีเทคนิค

  4. ด้านการวิจัย

              4.1 ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการให้บริการ

              4.2 เป็นที่ปรึกษาหรือผู้ร่วมวิจัย

              4.3 แสดงผลงานวิจัย

   5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย     

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือน  20,090  บาท ยังไม่รวมค่าใบประกอบวิชาชีพ

  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี 
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7 .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  8. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9 .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :