รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (Master of Arts in Cultural Studies program (Innovative economy, Digital culture, Educational media, Urban design))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  Master of Arts in Cultural Studies Program. Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
 • เปิดรับสมัคร :
  15 พฤษภาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  1. Academic professional networks abroad and experience conducting research in the fields of multilingualism or multiculturalism in Asia or ASEAN, or an interest in doing comparative or international study. 2. Skilled in communicating in a third language 3. Able to use modern technology to analyze information to produce research in the field of cultural studies. 4. Experience in conducting mixed methods, digital, or big data qualitative research 5. Experience in doing research relating to management, entrepreneurship, or cultural economy
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  เอกสารประกอบการสมัครในตำแหน่ง

  1. ประวัติและประสบการณ์การทำงานด้านการสอน ด้านวิชาการ (curriculum vitae)
  2. ผลงานวิชาการที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เช่น ตัวอย่างบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล หรือบทความในหนังสือที่ตีพิมพ์ โดยสำนักพิมพ์ต่างประเทศที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ
  3. แผนการสอน (course syllabus) ฉบับภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด ในรายวิชาหนึ่งวิชาใดของหลักสูตรโดยระบุเนื้อหา/หัวข้อการสอนแต่ละครั้ง เอกสารสำหรับนักศึกษาอ่านประกอบในแต่ละครั้ง การวัดผลและประเมินผลการเรียน (ทั้งหมด 45 ชั่วโมง โดยอาจแบ่งเป็นสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง 15 สัปดาห์ หรือปรับตามความเหมาะสม)
  4. ประวัติย่อบุคคล (Curriculum Vitae)

  คุณสมบัติทั่วไป 

  1. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี 3)

  2. ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) :

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมดิจิทัล  สื่อศึกษา การออกแบบเมือง หรือสาขาใกล้เคียง

  2. มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา ควรมีผลงานวิจัย/หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการในด้านดังกล่าว

  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) โดยมีผลคะแนน ดังนี้

  • IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า                         6      คะแนน
  • TOEFL IBT (Internet Based)       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า                       79      คะแนน
  • TOEFL- ITP                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า                       550     คะแนน
  • TOEFL- CBT                               คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า                      213     คะแนน
  • MU GRAD TEST                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า                       80      คะแนน
  • MU GRAD PLUS                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า                       90      คะแนน

   กรณี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จะแนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาดังกล่าวแทนก็ได้ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ จะไม่แนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวก็ได้

  4. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานใด

  คุณสมบัติอื่นๆ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

  1. มีเครือข่ายทางวิชาการในต่างประเทศ หรือประสบการณ์ทำวิจัยทางด้านพหุภาษา พหุวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียหรืออาเซียน สนใจการทำงานในเชิงเปรียบเทียบ หรือประเด็นการวิจัยข้ามชาติ

  2. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาที่สามในระดับดี

  3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการวิจัยสมัยใหม่ หรือสามารถใช้โปรแกรมใหม่ ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยด้านวัฒนธรรมศึกษา

  4. มีความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในเชิง mixed methods/digital research/big data qualitative research

  5. มีประสบการณ์ทำงานวิจัยด้านการบริหารจัดการ ความเป็นผู้ประกอบการ เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม

  หมายเหตุ : คุณสมบัติซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่ได้เป็นคุณสมบัติที่ผู้สมัครจำเป็นต้องมีครบทุกข้อ แต่หากผู้สมัครมีคุณสมบัติดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Position ​          ​Instructor, 1 position

  Affiliation         Master of Arts in Cultural Studies Program, Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University ​

  Qualifications

  Supporting documents for the application must be submitted in the form of electronic files (PDF) only.

  1. Copy of education qualification and a copy of the complete transcripts of Ph.D., master's degree, and bachelor's degree
  2. Copy of English test scores (according to the English language test criteria set by Mahidol University)
  3. A summary of work experience in an academic field (curriculum vitae)  A list of academic works that have previously been published in Thai or in English
  4. Course syllabus – Please select one course from the given catalogue, and prepare a teaching plan including the following information:   1) course description, 2) course learning outcomes, 3) topics for 15 lectures, 4) reading and literature for each lecture, 5) course evaluation and criteria, 6) classroom activities and other necessary information.
  5. Certification of employment (if any)
  6. A recent photo showing face forward, in polite attire, taken no more than 6 months ago in jpg format, with size not exceeding 200 kb.

          General qualifications

  1. No age limit, No gender limit (a Thai male applicant must have completed their military duties or completed their year 3 of Reserve Officer Training Corps training).
  2. Applicant has never been sentenced to imprisonment for a crime, unless it is for criminal negligence or a petty offense.

  Specific qualifications

  1. Applicant must hold a doctoral degree relating to innovative economy, digital culture, educational media, urban design, or similar fields.
  2. Applicant must be experienced in teaching or lecturing at a higher education level. Applicant should have published research papers/or be in the process of developing papers for academic publication.
  3. Applicant must have qualified English language skills, which can be declared through successful results in the following schemes:

  - IELTS (Academic module)       :    6     or higher

  - TOEFL IBT (Internet based)     :  79     or higher

  - TOEFL ITP                               : 550     or higher

  - TOEFL CBT                             : 213     or higher

  - MU GRAD Test                        :   80    or higher

  - MU GRAD PLUS                       :   90    or higher

  Please note that the results declared must be within 2 years from the application closure date. If proof of English language proficiency is not declared, the university will not consider the submitted application.

  Remark: If an applicant has completed their doctoral studies or higher with proof of English language proficiency submitted when enrolling in the degree program, the same proof can be used for this application. If an applicant has completed their doctoral studies in English in a country where English is an official language, declaring English language proficiency can be exempted.

         4. Applicant must not be subject to conditions applied by any scholarship program.

  Desirable qualifications

  1. Academic professional networks abroad and experience conducting research in the fields of multilingualism or multiculturalism in Asia or ASEAN, or an interest in doing comparative or international study.

  2. Skilled in communicating in a third language

  3. Able to use modern technology to analyze information to produce research in the field of cultural studies.

  4. Experience in conducting mixed methods, digital, or big data qualitative research

  5. Experience in doing research relating to management, entrepreneurship, or cultural economy

  Note: These qualifications will be considered as an advantage; they are not requirements.

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                หน้าที่รับผิดชอบโดยย่อ: ปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา รวมถึงสาขาพิพิธภัณฑศึกษา (ในอนาคต) ผลิตผลงานวิชาการ อาทิ ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยและวิชาการ หนังสือ บริการวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Responsibilities

    Teach and mentor students in writing their dissertations for the Master of Arts in Cultural Studies program and museology (in the future), as well as producing academic works for publication, research and other academic production, books, academic services, and perform other duties as assigned.

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก

                1. ผู้สมัครนำเสนอแผนการสอน (course syllabus) ในวิชาใดวิชาหนึ่งของหลักสูตรฯ ที่สะท้อนประเด็นที่ตนเชี่ยวชาญ/สนใจ มิติทางสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต และความเชื่อมโยงกับแนวคิดหลักและกระบวนการทำงานวิจัยด้านวัฒนธรรมศึกษา จำนวน 1 วิชา โดยระบุเนื้อหา/หัวข้อการสอนแต่ละครั้ง เอกสารสำหรับนักศึกษาอ่านประกอบในแต่ละครั้ง การวัดผลและประเมินผลการเรียน (ทั้งหมด 45 ชั่วโมง โดยอาจแบ่งเป็นสัปดาห์ละ    3 ชั่วโมง 15 สัปดาห์ หรือปรับตามความเหมาะสม) โดยมีรายชื่อวิชาเพื่อเลือกวิชาใดวิชาหนึ่งสำหรับนำเสนอแผนการสอนดังนี้

  1) การออกแบบการวิจัยทางวัฒนธรรมศึกษา (วิจัยดิจิทัล)

  ปรัชญาและกระบวนทัศน์ในการวิจัย หลากหลายทิศทางในการทำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมความรู้ที่แตกต่างกันจากวิธีการวิจัยที่หลากหลายประเภท โครงสร้างของโครงร่างวิจัย โจทย์วิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดขอบเขตการวิจัย และการคำนึงถึงข้อจำกัดในการวิจัย การวางแผนการวิจัย จริยธรรมในการทำงานวิจัย

  2) ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของชนบทกับเมือง

  แนวคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นเมืองและชนบท ปัญหา เงื่อนไข และปัจจัยเกี่ยวกับนโยบายวัฒนธรรมชุมชน วาทกรรมการพัฒนาในบริบทประเทศไทย อัตลักษณ์ความเป็นเมืองและชนบทและการแสดงออกทางวัฒนธรรม งานศิลปะในท้องถิ่นที่หลากหลาย  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม แนวทางการกำหนดนโยบายวัฒนธรรมและการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน แนวคิดเรื่องเทศะรังสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และสังคมที่ยั่งยืน

  3) การออกแบบเพื่อชุมชน

  แนวคิดและหลักการการออกแบบ การไตร่ตรองจากการปฏิบัติจากการทำงานกับชุมชนเมืองและชนบท ความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรม การเรียนรู้จากโลกแห่งชีวิตจริงและโลกดิจิทัล การเรียนรู้จากสถานประกอบการและชุมชน

  4) การประกอบกิจการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม     

  แนวคิดหลักในการออกแบบและพัฒนาธุรกิจจากทุนทางวัฒนธรรม คุณลักษณะของผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ ความเข้าใจในระบบนิเวศผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการบริหารองค์กร การประเมินผลประกอบ การทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาดและการหาแหล่งเงินทุน

  5) จดหมายเหตุภาพยนตร์ ข้อมูลดิจิทัล และความทรงจำวัฒนธรรม   

  แนวคิดประวัติศาสตร์นิพนธ์กับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในวัฒนธรรมภาพยนตร์ การศึกษาวัฒนธรรมภาพยนตร์กับแนวคิดความทรงจำวัฒนธรรมเพื่อการวิเคราะห์เนื้อหาและวาทกรรม แนวทางการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์วัฒนธรรมภาพยนตร์ วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมออนไลน์ ความทรงจำวัฒนธรรมผ่านจดหมายเหตุภาพยนตร์และข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ การทำงานกับเอกสารที่หอจดหมายเหตุด้านภาพยนตร์

                2. ผู้สมัครคัดเลือกผลงานวิชาการของท่านมานำเสนอ และเสวนากับคณะกรรมการฯ

                3. การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางวิชาการ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

  หมายเหตุ : คณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นจากคุณสมบัติตามเอกสารสมัครงานในระบบ e-Recruitment Online  เพื่อมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

  *ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) ป็น pdf file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา

  Selection Criteria

  1. Applicant presents a lesson plan (course syllabus) for one of the courses listed below which reflects the issues of their expertise/interest in current socio-cultural dimensions and future trends, and linked to principles and research work processes in cultural studies (45 hours total, which may be divided into 3 hours per week, 15 weeks or adjusted as appropriate). The list of subjects to choose from for presenting the lesson plan is as follows: 

  1) Multicultural Research Methods

  Philosophy and concepts in cross-cultural research, problem identification in cultural diversity, multidisciplinary research design, mixed methods, obtaining data for multicultural research, examining data reliability, analyzing data and interpreting results, report writing, and multicultural research ethics

  2) Rural-Urban Cultural Relations

  Critical concepts in relation to urban and rural spaces; problems, conditions and factors in community cultural policy; discourse on cultural development in the Thai context; urban and rural identities and cultural expressions; art practices in different cultural spaces; digital technology and participatory cultures; guidelines on developing cultural policies and development that meet community needs; place making concept, creative economy and sustainable society

  3) Community Design

  Concepts and principles of design; reflection-in-action from working with urban and rural communities; cultural entrepreneurism; learning from reality and the digital world; workplace-based and community-based learning

  4) Creative Cultural Enterprises

  Key concepts in business design and development from the cultural related topics; characteristics of creative entrepreneurs in understanding the creative entrepreneur ecosystem, organization management skills, evaluation of business performance, and marketing and finance strategies.

  5) Film Archive, Digital Data and Cultural Memories

  Concept of historiography and the creation of new knowledge in film culture, the study of film culture and concept of cultural memory for content and discourse analysis; approaches to data collection and data analysis; online participatory cultures; cultural memories through film archives and other different forms of digital data; working with archival materials at film-related archives

  2. Applicant makes a presentation based on their previous research, prospective research or dissertation.

  3.  Applicant is interviewed by the selection committee. The selection criteria include academic qualifications, pedagogical skills, vision and personality suitable for the lecturer position.

  Note: The screening committee will evaluate applicants preliminarily based on the qualifications stated in the job application documents submitted through the e-Recruitment Online system, in order to be eligible for further selection examination.

  *Applicants who complete out the application form online via e-Recruitment must verify all of the attached documents (certified true copy) in PDF format and must be certified and correct. Applications lacking supporting documents will not be considered.

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน

  คุณวุฒิปริญญาเอก            41,000 บาท (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

  • กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  • สิทธิการลาประเภทต่าง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล
  • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ
  • โครงการสวัสดิการที่มหาวิทยาลัย หรือส่วนงานจัดเพิ่มเติม
  • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

  Salary rate

              The rate for a doctoral degree holder is 41,000 baht. (The successful candidate’s prior academic experience directly related to the position may qualify for a supplement to the base salary.)

  Welfare and other benefits

  • Social Security Fund and Worker’s Compensation Fund
  • Various types of leave entitlements as per Mahidol University regulations.
  • Mahidol University Provident Fund
  • Medical Services from the University Staff Welfare Fund
  • Annual health check-up.
  • MU Flexible Benefit refers to an exclusive health benefit established by The University Staff Welfare Fund
  • Additional welfare projects organized by The University or Institute
  • Mahidol University Savings and Credit Co-Operative, Limited

   

 • หมายเหตุ :
  or send application documents to email Ms. Chuleeporn Rumyarungsi Human Resource Officer Chuleeporn.rum@mahidol.ac.th
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002308-14
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ