รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • เปิดรับสมัคร :
  25 พฤษภาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  20 มกราคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 มกราคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ และมีผลงานตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการในฐานข้อมูลที่ กพอ. รับรอง อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  55 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า สาขาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอน

     ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

  ๒. อายุ ไม่เกิน ๕๕ ปี  (นับถึงวันสมัคร)   

  ๓. มีประสบการณ์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษา หรือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  ๔. หากมีประสบการณ์ด้าน การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ และมีผลงานตีพิมพ์ใน

     วารสารวิชาการในฐานข้อมูลที่ กพอ. รับรอง อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

            ๑. สอนหนังสือ

            ๒. ควบคุมวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา

            ๓. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการทำวิจัยด้านภาษาศาสตร์ 

                ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

            ๔. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

            ๕. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :  สอบสอน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ๔๑,๐๐๐ บาท

  สวัสดิการ :  ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  หมายเหตุ :  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับค่าประสบการณ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย          

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :