รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นิติกร (ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในตำแหน่ง นิติกร ของหน่วยงานภาครัฐหรือบริษัทเอกชน อย่างน้อย 1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุ25 - 35 ปี  (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์  
  • มีความสามารถในการคิดพิจารณา วิเคราะห์ แยกแยะ วิจารณ์จับประเด็น มีข้ออ้างอิงต่าง ๆ  
   อย่างละเอียดรอบคอบ
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์และประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆได้ดี
  • ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  2. งานด้านสัญญา จัดทำ ร่าง ตรวจสอบ ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ และโรงพยาบาล
  3. ดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์
  4. ดำเนินงานด้านคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา แพ่ง ปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ/โรงพยาบาล/บุคลากรคณะฯ
  5.  ศึกษา/รวบรวมให้ความเห็นทางกฎหมายกับหน่วยงาน/บุคลากร ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมต่างๆ 
  6. การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกับผู้มารับบริการในโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
  7. ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพงานที่หน่วยงานกำหนด
  8.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.ภาคการสอบข้อเขียน จำนวน 170 คะแนน  น้ำหนักคะแนนร้อยละ100

  การแบ่งน้ำหนักคะแนนเป็นดังนี้

  -  ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  70 คะแนน  น้ำหนักคะแนนร้อยละ20

  -  ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน น้ำหนักคะแนนร้อยละ80

  2. ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  น้ำหนักคะแนนร้อยละ100

  การแบ่งน้ำหนักคะแนนเป็นดังนี้

    -  การสอบสัมภาษณ์   50  คะแนน  น้ำหนักคะแนนร้อยละ 50

    -  การสอบภาคปฏิบัติ  50  คะแนน  น้ำหนักคะแนนร้อยละ 50

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  • คุณวุฒิปริญญาตรี   ขั้นต่ำ  20,090  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :