รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  5 มิถุนายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 มิถุนายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  55 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านศาสนศึกษา จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ปรัชญา หรือภาษาอังกฤษ
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมากและมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกินกว่า 2 ปี หากไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ วิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณาใบสมัครดังกล่าว 
  3. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กร
  5. มีบทความวิจัย หรือบทความวิชาการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ
  6. หากมีประสบการณ์ในการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. หากมีประสบการณ์ด้านการวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. หากมีประสบการณ์ด้านบริการวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. หากมีประสบการณ์ด้านบริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  11. มีผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลของรัฐ ว่าไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นผู้มีอาการทางจิตเวช
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานสอนในระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญา
  2. ปฏิบัติงานด้านการวิจัย
  3. ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. คัดเลือกจากใบสมัคร
  2. สอบสัมภาษณ์
  3. การเสนอแผนการสอน และแผนหัวข้อการวิจัย
  4. การสอบสอน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. อัตราเงินเดือน 41,000 - 42,210 บาท
  2. สวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิกองทุนประกันสังคม(สำหรับพนักงาน)
  3. ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 20,000 บาท/ปี 
  4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002631
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :