รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  สัตวแพทย์ (พยาธิวิทยากายวิภาค)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มิถุนายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  18 กุมภาพันธ์ 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 5 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  14 มีนาคม 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 

  2. เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดรับสมัคร

  4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

  - IELTS ไม่น้อยกว่า 3.0 คะแนน หรือ

  - TOEFL-IBT ไม่น้อยกว่า 29 คะแนน หรือ

  - TOEFL-ITP ไม่น้อยกว่า 390 คะแนน หรือ

  - TOEFL-CBT ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน หรือ

   - TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ

  - MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า 3 คะแนน หรือ

  - MU GRAD ELT ไม่น้อยกว่า 56 คะแนน

   5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้     

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ตรวจสอบคุณภาพสุขภาพสัตว์ทดลองที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค และพยาธิวิทยาคลินิก

            2. การทดสอบความเป็นความปลอดภัย และความเป็นพิษตามหลักการ OECE GLP

               2.1 ผ่าชันสูตรซากสัตว์, เก็บตัวอย่าง และตรวจประเมินรอยโรคที่ผิดปกติ (Macroscopic examination)

               2.2 ประเมินสไลด์เนื้อเยื่อถาวร (Microscopic examination)

            3. วิเคราะห์และแปลผลทางสถิติ และจัดทำรายงานทางพยาธิวิทยา (Pathology report)

            4. โครงการวิจัย และงานบริการวิชาการ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับมอบหมาย ตัวอย่างเช่น

                4.1 Medical Devices

                4.2 งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพยาธิวิทยา

            5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                5.1 เข้าอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานเลี้ยงสัตว์และมาตรฐานการทำงานในองค์กรมาตรฐานการทำงานในองค์กกร

                5.2 เข้าอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักการ OECD GLP

                5.3  ประชุมงานวิจัยและทดสอบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพยาธิวิทยา 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  24,140  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 9342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ