รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มิถุนายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  18 สิงหาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  29 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ต้อนรับผู้ป่วยและญาติที่มาติดต่อ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฏระเบียบ
  • อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและญาติในการติดต่อชำระเงิน พร้อมขอรถนั่ง/รถนอน
  • พาผู้ป่วยขึ้นห้องตรวจชั้น 5 และรับผู้ป่วยกลับมารอที่ชั้น 1
  • เบิกแลกของเครื่องมือ เครื่องใช้ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และวัสดุภัณฑ์
  • ส่งใบเบิกยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมเก็บเข้าที่
  • ส่งใบสั่งยาและรับยาจากห้องยาใหญ่ให้ผู้ป่วย
  • เบิกและรับผ้าจากห้องผ้าให้ครบจำนวน
  • ส่งใบส่งซ่อมและของที่ชำรุดพร้อมทั้งติดตามผล
  • ส่งสิ่งส่งตรวจและตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  • ส่งใบปรึกษาไปยังแผนกต่างๆ พร้อมทั้งติดตามผล
  • จัดห่อเครื่องมือเครื่องใช้และส่งไปยังงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อพร้อมทั้งตรวจรับ
  • จัดเตรียมและเติมใบรายงานผู้ป่วยพร้อมทั้งเขียนหัวกระดาษให้ถูกต้อง
  • บันทึกสัญญาณชีพ น้ำหนัก ส่วนสูง ในฟอร์มปรอท
  • ช่วยเตรียมผลการตรวจทุกชนิดให้ผู้ป่วยก่อนพบแพทย์
  • บันทึกข้อมูลผู้ป่วยในสมุดทะเบียนรับ-จำหน่าย และใน Computer
  • ช่วยออกเอกสารการนัดตรวจต่างๆ
  • บันทึกค่ารักษาพยาบาลในใบแจ้งการรักษาและส่งการเงินเพื่อคิดค่ารักษาพยาบาล
  • เก็บรายงานผู้ป่วยที่ตรวจเสร็จเข้าเวชระเบียนเพื่อส่งคืนงานเวชระเบียน
  • รับส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  • คัดสำเนาตารางการปฏิบัติงาน และเอกสารอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วย/หน่วยงาน
  • ลงข้อมูลสถิติการให้บริการของ Premium Clinic ใน Computer
  • ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการและการศึกษา
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                               - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน      ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  12,590  บาท

                      เงินค่าครองชีพ 695 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 146-148 ,153-154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :