รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ภาควิชาระบาดวิทยา)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาระบาดวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มิถุนายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 กรกฎาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  25 กรกฎาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  11 สิงหาคม 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการระบาด วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์

  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ที่ผ่านการรับรองจาก สกอ.)

  2.ในกรณีเป็นแพทย์ ต้องได้รับอนุมัติ วุฒิบัตร เช่น วว. วช. หรือ อว.

  3.ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
  3.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ
  3.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

  3.3 TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
  3.4 TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ
  3.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  4.ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  5.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  6.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ด้านการศึกษา ทำหน้าที่สอน/ควบคุมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/โครงงาน
  2. ด้านการวิจัย เป็นหัวหน้าหรือร่วมงานวิจัยอย่างน้อย 1-2 ปี/เรื่อง
  3. ด้านงานบริการวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 10 ของภาระงานที่รับผิดชอบ
  4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะและภาควิชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก     1. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                                                  2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

                                                  3. ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง

                                                  4. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างน้อย 1-2 เรื่อง ภายใน 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน              32,450 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ   การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023458543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ