รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
 • เปิดรับสมัคร :
  9 มิถุนายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  25 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ด้านพยาบาลเด็กอย่างน้อย 5 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ 
  • มีใจรักงานบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  • มีประสบการณ์ด้านการพยาบาลเด็กอย่างน้อย 5 ปี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพพยาบาลในการดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ตรวจร่างกาย คัดกรอง เด็ก ก่อนเข้าห้อง ล้างจมูกในกรณีเด็กมีปัญหาน้ำมูกมาก คัดแยกเด็กที่เจ็บป่วยออกจากเด็กปกติ

  2. ปฏิบัติงานด้านการให้คำแนะนำพี่เลี้ยงภายในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในการดูแลเด็ก ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเมื่อเด็กเจ็บป่วย

  3. ปฏิบัติงานด้านการให้คำแนะนำด้านโภชนาการและการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้ปกครอง ให้คำแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการให้นมบุตร ให้คำแนะนำเรื่องการนวดเต้านมสำหรับมารดาให้นมบุตร ให้คำแนะนำเรื่องอาหารเสริมแก่ผู้ปกครองของเด็กอายุครบ 6 เดือนขึ้นไป

  4. ปฏิบัติงานด้านดูแลทำความสะอาดเครื่องมือ/เครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเด็กป่วย ดูแลเรื่องการแยกอุปกรณ์ และการเปลี่ยนผ้าอ้อมและห้องล้างกัน

  5. ปฏิบัติงานด้านจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในห้องให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก

  6. ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการบุคลากร วิทยากรสอนสุขศึกษาในโครงการรามาๆ น้อย เข้าร่วมทีมสรรหาพยาบาลจบใหม่กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)
  • เงินค่าวิชาชีพ 
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000 - 2,000 บาท
  • ค่าตอบแทนพื้นที่ขาดแคลน

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-839-5030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :