รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์ (กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
 • เปิดรับสมัคร :
  9 มิถุนายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  12 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2. ตำแหน่ง อาจารย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น (ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเท่านั้น)

      ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

  3. สัญชาติไทย 

  4. หากมีประสบการณ์ทางด้านงานสัตวแพทย์สาธารณสุข หรือเกี่ยวข้องด้านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO22000 หรือการตรวจรับรองด้านคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  6. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ด้านการเรียนการสอน ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์สาธารณสุขในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต , หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้กับนักศึกษา

  2. ด้านการวิจัย จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และมีส่วนร่วมในการผลิตผลงานวิจัย

  3. ด้านการบริการวิชาการ ปฏิบัติงานทางด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข One Health และให้บริการด้านวิชาการในแง่อื่นๆ ทั้งแก่วิชาชีพและประชาชนทั่วไป

  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการให้ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนด

  2. ทดสอบความสามารถในการสอน โดยให้ผู้สมัครแสดงการสอนหรือนำเสนอในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในระยะเวลา 15 นาที

  3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ 27,850.- บาท

  ตำแหน่ง อาจารย์ 32,450.- บาท

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  1. การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคมและสิทธิกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย)

  2. สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

  3. ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

  4. ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ