รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  9 มิถุนายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กรกฎาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  7 ธันวาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  การใช้โปรแกรม SAP (System Application products) ประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการบริหารจัดการในงานงบประมาณ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการข้อมูลและสรุปผลข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนในภาพรวมและแผนงบประมาณประจำปี
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
  4. มีความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐ และมหาวิทยาลัย
  5. หากมีความรู้ ประสบการณ์การใช้โปรแกรม SAP (System Application products) ประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการบริหารจัดการในงานงบประมาณ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ได้เป็นอย่างดี
  7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล: รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานผลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องที่สถาบันฯรับผิดชอบ พัฒนากระบวนการติดตามและ รายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ จัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อส่งมอบผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์วิเคราะห์ ให้เป็นไปตามสถานการณ์ และแนวนโยบายของสถาบันฯ
  2. ทำหน้าที่ด้านงบประมาณ จัดทำรายงาน วิเคราะห์ ประสานงานแผน งบประมาณ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ
  3. วางแผน จัดทำแนวทาง ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง,การพัฒนาคุณภาพ,ประกันคุณภาพ วางแผน ประสานงาน ติดตาม รวบรวมข้อมูลหลักฐาน ติดตามและประเมินผลด้านการพัฒนาคุณภาพ พร้อมข้อเสนอเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน พร้อมทั้งนำข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์ ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรีเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 20,090 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496077 (คุณธราทิพย์)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ