รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริการวิจัยและวิชาการ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  9 มิถุนายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  23 มิถุนายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 มิถุนายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  24 สิงหาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประสานงานโครงการ การบริหารโครงการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านวิชาการ/ด้านวิจัย หรือการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2.   มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office, Adobe Acrobat เป็นต้น และโปรแกรมฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น Microsoft 365, Google Drive เป็นต้น
  3. มีทักษะการสื่อสาร มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
  4. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  6. มีประสบการณ์ด้านการค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประสานงานโครงการ การบริหารโครงการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านวิชาการ/ด้านวิจัย หรือการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สืบค้น เปรียบเทียบ และจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
  2. นำเสนอผลสืบค้นข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
  3. ส่งเสริม และสนับสนุน การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
  4. จัดกิจกรรม สัมมนา ร่วมกับทีมงานบริการวิจัยและวิชาการ
  5. จัดเก็บและรักษาข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและใช้ตรวจสอบย้อนกลับได้
  6.   เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญ อ่อนไหว และควบคุมดูแลการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น
  7.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรี เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท

 • หมายเหตุ :
  เจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้ง วัน เวลาสอบ และรูปแบบการสอบทาง E-Mail ภายหลัง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496077 (คุณธราทิพย์)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ