รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  9 มิถุนายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  23 มิถุนายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 มิถุนายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  24 สิงหาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การทำงานกับภาคเอกชน หรือการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2.   มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office, Adobe Acrobat เป็นต้น และโปรแกรมฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น Microsoft 365, Google Drive เป็นต้น
  3. มีทักษะการสื่อสาร มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
  4. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  6. มีประสบการณ์ด้านการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การทำงานกับภาคเอกชน หรือการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการรับผิดชอบเอกสารเข้า-ออก ของงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
  2. จัดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอต่อผู้มีอำนาจ
   ลงนาม
  3. รับผิดชอบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยี ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
  4. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  5. จัดกิจกรรม สัมมนา ร่วมกับทีมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
  6. จัดเก็บและรักษาข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและใช้ตรวจสอบย้อนกลับได้
  7.   เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญ อ่อนไหว และควบคุมดูแลการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น
  8.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรี เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496077 (คุณธราทิพย์)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ