รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  9 มิถุนายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  23 มิถุนายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 มิถุนายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  21 กรกฎาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2.   อายุไม่เกิน 35 ปี
  3.   มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการดำเนินงาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น
  4.   มีทักษะการสื่อสาร มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
  5.   มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ การนำเสนอ สรุปประเด็น และการจัดทำเอกสาร
  6. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแล และประสานงานกับผู้ใช้งานภายในพื้นที่ MaSHARES Co-Working Space and Makerspace ดูแล
   ความเรียบร้อยในพื้นที่ จัดเก็บรายละเอียดจำนวนผู้ใช้งาน
  2. ดำเนินการ ประสานงานจัดกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ เพื่อสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย รวมถึงการเขียนโครงการจัดประชุม โครงการจัดอบรม และโครงการอื่น ๆ ของสถาบันฯ เพื่อขออนุมัติการจัดอบรม อนุมัติค่าใช้จ่ายต่อผู้บริหารสถาบันฯ
  3.   ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย
  4.   ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ
  5.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรี เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496077 (คุณธราทิพย์)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ