รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (สาขาเชี่ยวชาญ Informatics หรือ Medical Informatics)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เปิดรับสมัคร :
  16 มิถุนายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  28 ธันวาคม 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ตามคุณสมบัติที่ระบุด้านล่าง
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศ ชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับ Informatics หรือ Medical Informatics
  4. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (อายุไม่เกิน 2 ปี) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา การติดตามประเมินผลการเรียนการสอน
  2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ
  3. ปฏิบัติงานวิจัย การบริการวิชาการ และการสนับสนุนและส่งเสริมงานด้าน ICT ของคณะฯ
  4. ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภายในต่าง ๆ ของคณะฯ หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสอนและสอบสัมภาษณ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  -

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-0909 ต่อ 423 หรือ 092-256-2214 E-mail: wanvisa.bua@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ