รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มิถุนายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  12 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 กรกฎาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  2 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  2 ตุลาคม 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
  2. เพศหญิง
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  4. ประสบการณ์ 0 - 1 ปี
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
  6. มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ และรักในการพัฒนาตนเอง 
  7. ขยัน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในการบริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  9. หากมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ประสานงานกับทางการเงินพัสดุ เพื่อทำเอกสารสั่งซื้อยาและตรวจรับยา 
  2. ลงรายการสินค้าเข้าคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บเอกสาร (สำเนา) ใบตรวจรับยาเข้าแฟ้ม 
  3. จัดทำรายงานขอซื้อเพื่อเบิกเงินจ่ายให้บริษัทต่าง ๆ และเสนอเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และรองคณบดีฝ่ายการคลังเพื่อลงนาม 
  4. เปลี่ยนแปลงราคายาในคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 
  5. จัดทำเอกสารการรับสินค้าจากโรงงานยา 
  6. คิดราคาสินค้าผ่านเครื่องชำระเงิน และรับเงินจากการขายยาและสินค้าในร้าน 
  7. จัดหมวดหมู่สินค้า ตามกลุ่มยาและเวชภัณฑ์ โดยเรียงตามระบบ FEFO (First Expire First Out) 
  8. ตรวจสอบ Stock สินค้าประจำเดือน และตรวจสอบยาที่ใกล้หมดอายุ 
  9. บันทึกอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิตู้เย็นเป็นประจำทุกวัน 
  10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท

  สวัสดิการ :    ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี วันลาพักผ่อน 10 วัน/ปี
   

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ