รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี งานบริการการศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  26 มิถุนายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  6 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร

  3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนและสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้

  5. สามารจัดทำและออกแบบการใช้งานโปรแกรมการจัดการระบบการเรียนการสอน (Learning Management System) เช่น MUx, Moodle, OpenLMS, Atutor, MS Teams, Canvas และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  6. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนา Web Based Application และ Mobile Application บนระบบปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงระบบจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ได้

  7. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงาน Multimedia ต่างๆ (Text, Image, Sound, Animation, Video)

  8. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

  9. มีจิตบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการระดับพื้นฐานได้

  10. มีความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

  11. คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2566 (ตามเอกสารแนบท้าย)

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สนับสนุนจัดทำรายวิชาหลักสูตรออนไลน์โดยใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Learning Management System) แก่คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง

  2. ดูแลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (LMS, CMS) และถ่ายทอดออกเป็น Template/Standard เพื่อถ่ายทอดเป็นคู่มือแก่คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง

  3. สนับสนุน ดูแลและเตรียมความพร้อม รวมถึงการบำรุงรักษา ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เรียบร้อยปลอดภัยอยู่เสมอ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ภายในห้องเรียน

  4. แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศต่างๆ

  5. ประสานงานทางเทคนิคกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ระบบเรียบร้อยอยู่เสมอ

  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                                     

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นจากคุณสมบัติตามเอกสารในใบสมัครเพื่อเข้ารับ     

  : สอบข้อเขียน

  : สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท หรือ คุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท

  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 (ตามเอกสารแนบท้ายบนี้)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024414296 ต่อ 113,318
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ