รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หน่วยเซลล์วิทยา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  3 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  11 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านเซลล์วิทยาและผ่านการสอบเทียบมาตรฐานเซลล์วิทยาด้านนรีเวชวิทยา, ผ่านการอบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Research Ethics) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค หรือสาขาชีววิทยา, ชีววิทยาประยุกต์, จุลชีววิทยา, สัตววิทยา, วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป และได้รับใบประกาศนียบัตรนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สาขาเซลล์วิทยา (กรุณาแนบใบประกาศเพื่อใช้ในการพิจารณา)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีความรู้พื้นฐานทางเซลล์วิทยา, พยาธิวิทยา และการใช้คอมพิวเตอร์
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. Cytoscreener ตรวจวิเคราะห์ Pap smear
  2. ตรวจสอบความถูกต้องผลการวิเคราะห์และบันทึกรายงานผลการวิเคราะห์ในระบบ HCLAB-AP                 
  3. เตรียมตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ (Liquid-based preparation) และย้อมสีสไลด์(Pap stain) เตรียมสารเคมี อุปกรณ์และเครื่องมือการเตรียมตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ รวมถึงการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและทันเวลา           
  4. ช่วยตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจทางพยาธิวิทยา
  5. ช่วยดูแลให้คำแนะนำ ตรวจสอบความถูกต้อง และคุณภาพของสิ่งส่งตรวจ และบริการผู้รับบริการ
  6. ช่วยควบคุมดูแลเรื่อง ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในห้องปฏิบัติการ
  7. ช่วยงานพัฒนาคุณภาพ ISO 15189 และ 15190 ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางเซลล์วิทยา 
  สอบปฎบัติ 
  อ่านสไลด์เซลล์วิทยานรีเวช
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ