รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างไม้
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  3 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  27 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 สิงหาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขาวิชา

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร

  3. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  4. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สร้าง ติดตั้ง โยกย้าย ซ่อมแซ่ม และดัดแปลงงานไม้ เฟอร์นิเจอร์ ครุภัณฑ์ งานเหล็ก รวมถึงงานปูพื้นกระเบื้องสิ่งก่อสร้างภายในคณะฯ

  2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติติงาน 1 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                     

  -มัธยมศึกษาตอนปลาย : 8,690  บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500  บาท

  -ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  1,500 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

   - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว  (กรณีปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

  - ประกันสุขภาพกลุ่ม

  - เงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (กรณีปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี)

   - ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ