รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานห้องปฏิบัติการวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  10 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 สิงหาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย อายุ 18 - 40 ปี (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว กรุณาแนบใบ ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43 ด้วย)  
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ตรวจเช็คระบบ ควบคุมอุณหภูมิและการสั่งการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • ดูแลระบบการทำงานของตู้แช่แข็ง
  • ดูแลระบบการจัดเก็บสาร ตัวอย่างในตู้แช่แข็ง
  • ดูแล แก้ไขปัญหาเร่งด่วน กรณีมีอุปกรณ์ชำรุด บกพร่อง  
  • แก้ไขปัญหาเร่งด่วน กรณีมีอุปกรณ์ชำรุด บกพร่อง  
  • ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • รวบรวมข้อมูลสถิติ เพื่อจัดทำรายงานต่างๆ
  • ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ
  • เป็นตัวแทนคณะกรรมการต่างๆ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                                    - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  15,400  บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 146-148 ,153-154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :