รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยวิจัยทางคลินิก งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  13 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  3 ปี ด้านการพยาบาลหรือพยาบาลวิจัยทางคลินิก
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • คุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ที่ยังไม่หมดอายุ 
  • เพศหญิง อายุ 18 - 35 ปี 
  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้บริการผู้ป่วยนอกงานวิจัยทางคลินิก (Coordinator Nurse)
   • ติดต่อประสานงานร่วมกับหัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์แพทย์ นักวิจัยและบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • สนับสนุนและอำนวยความสะดวก เพื่อให้งานวิจัยทางคลินิกสามารถดำเนินการได้
   • นัดหมายและดูแล อาสาสมัครให้ได้รับการตรวจกับหัวหน้าโครงการวิจัย หรืออาจารย์แพทย์อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามโครงการวิจัย
   • เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์และสามารถให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่อาสาสมัครอย่างทันท่วงที พร้อมรายงานหัวหน้าโครงการวิจัย
  • คำนวณงบประมาณโครงการวิจัย
   • วิเคราะห์งบประมาณโครงการวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทภาคเอกชน โดยพิจารณาตามข้อกำหนดประกาศคณะฯ
   • ศึกษารายละเอียดโครงการวิจัย ติดต่อชี้แจงและตอบข้อซักถามบริษัทที่รับผิดชอบ ประสานงานโครงการวิจัยเรื่องการคำนวณงบประมาณ
  • การดูแลและบริหารจัดการยาวิจัย
   • ตรวจสอบและลงข้อมูลการรับยาวิจัยที่ส่งมาจากบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน มีจำนวนเพียงพอแก่อาสาสมัครและยังไม่หมดอายุ
   • ดูแลการเก็บยาในตู้เย็นที่มาตรฐาน ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดเวลา โดยตรวจสอบสภาพและบันทึก อุณหภูมิ ตู้เย็นที่ได้มาตรฐานทุกวัน
  • การดูแลและบริหารจัดการสิ่งตรวจ ตรวจสอบชุดเจาะเลือดให้มีปริมาณเพียงพอและไม่หมดอายุก่อนการใช้งานทุกครั้ง
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                                    - สอบสัมภาษณ์

                                    - ตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
  • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000 บาท
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 - 2,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 146-148 ,153-154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :