รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาอายุรศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  18 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว กรุณาแนบใบ ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43 ด้วย) 
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD TEST ไม่น้อยกว่า 36  คะแนน  (กรุณาแนบผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครด้วย)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • สนับสนุนงานการศึกษาหลังปริญญา
   • ดำเนินการประสานงาน อำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้าน
   • จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับการสัมมนาการศึกษาภาควิชาฯ ประจำปี
   • จัดทำ/ปรับเปลี่ยน/แก้ไขตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Rotation) ของแพทย์ประจำบ้าน
   • ดำเนินการและประสานงานสวัสดิการต่างๆ ของแพทย์ประจำบ้าน เช่น เบิกค่าตอบแทน และหอพักแพทย์
   • ดำเนินการตัดต่อสื่อการเรียนการสอนกิจกรรมวิชาการของแพทย์ประจำบ้านลงใน Ramatube
   • ดำเนินการจัดทำหนังสือราชการส่งแพทย์ประจำบ้านฝึกปฏิบัติงาน (Elective) และรวบรวมแบบประเมินการปฏิบัติงานทั้งภายนอกและภายในสถาบันฝึกอบรม
   • ดำเนินการประสานงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ของแพทย์ประจำบ้าน
  • สนับสนุนงานธุรการ
   • ทะเบียนรับหนังสือเข้า - ออก ของงานหลังปริญญาภาควิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
   • ร่าง บันทึก - ตอบรับ หนังสือราชการ
   • จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารการประชุมการศึกษาหลังปริญญาของภาควิชาฯ
   • การประชาสัมพันธ์และประสานงานจากหน่วยงานคณะฯ ให้กับบุคลากรในภาควิชาฯ ที่เกี่ยวข้อง
   • รวมรวมข้อมูล จัดทำสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
   • เตรียมการประชุม  บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  จัดทำรายงานการประชุม
   • ปรับปรุงและเพิ่มเนื้อหาในเว็บไซต์ภาควิชาฯ
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  2  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท  
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ  

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 146-148 ,153-154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :