รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • เปิดรับสมัคร :
  20 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  9 สิงหาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 สิงหาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Water and Sanitation, Water Microbiology, Environmental Microbiology หรือ Environmental Economics หากจบจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง                                                                                                                                                                         

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
  2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
  3. มีประสบการณ์ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Water and Sanitation, Water Microbiology, Environmental Microbiology หรือ Environmental Economics
  4. หากจบจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. อายุไม่เกิน 40 ปี
  6. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
   6.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ
   6.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

  6.3 TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
  6.4 TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ
  6.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ

  6.6  MU GRAD PLUS ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  7.ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  8.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  9.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. งานสอน
  2. งานวิจัย
  3. งานบริการวิชาการแก่สังคม
  4. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก     1. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                                                2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

                                                                                                 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน              41,000 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ   การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023458543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :