รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชระเบียน
 • เปิดรับสมัคร :
  24 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  14 สิงหาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  24 สิงหาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  2. อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้าม
   ตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561
   ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานผู้ป่วยนอก

  1. ลงทะเบียน  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงข้อมูล ประวัติผู้ป่วย
  2. เปิด VN  ตรวจสอบสิทธิ ยืนยันสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
  3. ประสานงานสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล 

  งานผู้ป่วยใน

  1. ให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ ประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นต่อวันแก่ผู้ป่วย (ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล)
  2. รับเรื่องลงทะเบียนจองเตียง
  3. ให้ข้อมูลจำนวนเตียงพักผู้ป่วย
  4. จองเตียงผู้ป่วยตามนัดหมาย
  5. ตรวจสอบและยืนยันสิทธิการรักษาพยาบาล
  6. ลงทะเบียนรับผู้ป่วยเข้าระบบผู้ป่วยใน
  7. ปรับปรุงสิทธิในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย
  8. ประสานงานสิทธิประโยชน์  กรณีรับ  Refer  หรือ  Refer Out

  งานทั่วไป

  1. ให้ข้อมูลด้านสิทธิการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยและญาติ
  2. รับคำร้องขอเอกสารทางการแพทย์
  3. การให้บริการผู้ป่วยที่เข้ารับบริการด้านต่าง ๆ ด้วยความเป็นเลิศ (Service  mind)
  4. อื่น  ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • การสัมภาษณ์
  • การทดลองงาน (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์)
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท ค่าครองชีพ 785 บาท
  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี / ฉีดวัคซีน 
  4. เงินรางวัลประจำปี
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7. เครื่องแต่งกายทุกปี
  8. ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9. สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)
  10. มีโอกาสเปลี่ยนประเภทการจ้าง
 • หมายเหตุ :
  รับสมัครผ่านทางระบบ E-Recruitment เท่านั้น
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 - 8496600 ต่อ 4332
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ