รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกายภาพบำบัด (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  27 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกายภาพบำบัด  และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  • เพศ หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
  • มีทักษะภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ด้านบริการทางกายภาพบำบัด

  -  ให้บริการและฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกระบวนการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกครอบคลุมผู้ป่วยในทุกระบบ ได้ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามใบสั่งการรักษาจากแพทย์

  -  งานสร้างเสริมและป้องกัน  จัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้ทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง

  -  ช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเบื้องต้นได้ในกรณีฉุกเฉิน

  -  ร่วมปฏิบัติงาน / สนับสนุนการปฏิบัติงานบริการกายภาพบำบัด ตลอดจนอำนวยความสะดวก / ประสานงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน

   

  ด้านบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ

  -  มีการบันทึกข้อมูลและเวชระเบียนอย่างสม่ำเสมอ มีความถูกต้องและครบถ้วน

  -  เข้าร่วม Team meeting โดยประชุมร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สหสาขาวิชาชีพ เพื่อนำปัญหามาวิเคราะห์ และวางแผนการรักษาที่เหมาะ สม วางแผนการดูแลต่อเนื่องให้กับผู้ป่วยรวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ป่วยและญาติก่อนการจำหน่าย

  -  ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องประสานกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

  -  ตรวจสอบเครื่องมือทางกายภาพบำบัดพร้อมใช้งาน

  -  พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะหลัก  (core Competency ) และความสามารถเฉพาะ

  -  มีส่วนร่วมในกิจกรรม / โปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย

  -  ควบคุมกิจกรรม , บริการและผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในภายนอกโรงพยาบาล

  -  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงพยาบาลและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                             - สอบสัมภาษณ์

                             - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี  20,090  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :