รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกร (งานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  7 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 สิงหาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  20 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  20 กันยายน 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  3-5 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, เครื่องกล) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบและประมาณราคาระบบวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล   ระยะเวลา 3-5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมการก่อสร้าง/ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล  ระยะเวลา 3-5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงรักษา/ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล ระยะเวลา 3-5 ปี
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
  • มีความสุภาพ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
  • มีทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้น (Teamwork)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ออกแบบ/จัดทำราคา/ควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ในส่วนระบบวิศวกรรม
  • ประสานหน่วยงานภายในเพื่อจัดทำแบบงานก่อสร้าง/ปรับปรุง
  • ควบคุม ดูแลงานติดตั้ง การดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามแบบและตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
  • รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบงานเปลี่ยนแปลง งานเพิ่มเติม
  • จัดทำงบประมาณประจำปีเพื่อวางแผนการทำงาน และปรับปรุงระบบวิศวกรรม
  • ตรวจสอบความถูกต้องของงานและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,150-33,480 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-700-5000 ต่อ 1612, 1522 หรือ 094-362-4194
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ