รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานแพทยศาสตรศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  24 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 สิงหาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  2 ปีด้านการศึกษา หรือการบริหารจัดการโครงการ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว กรุณาแนบใบ ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43 ด้วย) 
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD TEST ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน  (กรุณาแนบผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครด้วย)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี หากสามารถใช้โปรแกรมอื่น ๆ ได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.บริหารจัดการนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

  • บริหารจัดการเรื่องการลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในวิชาหลัก และกรณีพิเศษ (เพิ่ม ลด ถอน ลาพักการศึกษา) ตลอดปีการศึกษา
  • ติดตามตรวจสอบข้อมูล นำเข้าข้อมูลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในระบบ SLCM (ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 วิชาหลักและ Elective Clinic)
  • บริหารจัดการโครงการอาจารย์ Mentor นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประสานงาน ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมและการส่งงานตามกำหนด
  • เตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4-6
  • บริหารจัดการเรื่องการจบการศึกษา แพทย์ใช้ทุนและคืนทุน

  2.บริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

  • บริหารจัดการ จัดการเรียนการสอน ประสานงานกับอาจารย์ ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย รวบรวมเอกสารสำหรับรายวิชา RAID411
  • บริหารจัดการ รวบรวมข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภาควิชา เพื่อการรับ Elective นักศึกษาจากสถาบันอื่นภายในประเทศ

  3.การบริหารจัดการโครงการ

  • บริหารจัดการ ประสานงานการส่งผู้สมัครขอรับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
  • ดำเนินการจัดทำเอกสาร Medical student performance (MSPE)
  • บริหารจัดการ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน บุคคลภายในและภายนอก เพื่อจัดการสอบ Long case ของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

  4.งานอื่น ๆ เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยงานแพทยศาสตรศึกษา และงานที่ได้รับ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                                 - สอบสัมภาษณ์

                                - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี  20,090  บาท
  •  หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :