รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์ (หรือ อาจารย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
 • เปิดรับสมัคร :
  24 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ตำแหน่ง อาจารย์ : ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า (วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางทันตแพทยศาสตร์ และคุณวุฒิปริญญาทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต

     ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

   2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม

   3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

   4. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

   5. หากมีประสบการณ์การสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   6. หากมีประสบการณ์การบริหารจัดการหลักสูตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   7. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8)

   8. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร

   

  ลำดับที่

   

        ประเภทคะแนนสอบ

                  ตำแหน่ง

  อาจารย์

  ผู้ช่วยอาจารย์

  1

  IELTS(Academic Module)

  6

  3

  2

  TOFEL IBT

  79

  29

  3

  TOFEL ITP

  550

  390

  4

  TOFEL CBT

  213

  90

  5

  TOEIC

  -

  400

  6

  MU GRAD Test 

  80

  36

  7

  MU GRAD PLUS

  90

  40

  8

  MU-ELT

  -

  56

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดการเรียนการสอนและประเมินผลรายวิชาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

  2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

  3. เป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการปฏิบัติงาน

  4. ปฏิบัติงานวิจัย และบริการวิชาการ

  5. ตรวจรับพัสดุ อุปกรณ์ และดำเนินการจัดทำโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                             ตำแหน่งอาจารย์ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า : 32,450 บาท

                                                  ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท    : 29,390 บาท

                                                  ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาตรี    : 27,850 บาท

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม),รักษาพยาบาลทาง ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพ  ประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ,เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์,สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว,สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) และประกันสุขภาพกลุ่ม

 • หมายเหตุ :
  หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :