รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักจิตวิทยา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  24 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  20 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศ ชาย/ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (เพศชาย ต้องพันภาระทางทหารแล้ว)

  2. คุณวุฒิปริญญาโท ทางจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)

  3. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

  4. มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี

  5. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ให้ดำปรึกษาทั้งในศูนย์ให้คำปรึกษาและทางสายส่วนสุขภาพจิต

  2. ผู้จัดการการดูแล และ ติดตาม (case manager)

  3. ดูแลข้อมูลด้านสุขภาพจิดนักศึกษา

  4. เป็นที่ปรึกษาร่วมกับอาจารย์จิตแพหย์ให้ความรู้ เตรียมความพร้อม นักศึกษา เพื่อนนักศึกษาผู้ปกครอง ในการดูแลปัญหาด้านสุขภาพจิต

  5. สำรวจและคัตกรองปัญหาสุขภาพจิต

  6. พื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจ

  7. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความแข็งแรงต้านสุขภาพจิต

  8. วิเคราะห์ปัญหา และ ช่วยการทำวิจัยตัานสุขภาพจิตนักศึกษา

  9. งานอื่น ๆ ที่ได้รีบมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป
  • สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Ms Word, Ms Excel, Ms Powerpoint)
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท 23,440 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ