รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางสถิติศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  2. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี ตลอดจนโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่

  Word, Excel, Power Point, SPSS, Stata, Python

  4. สามารถวิเคราะห์และนำเสนองานในรูปแบบ Dashboard ได้

  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

  6. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิก ด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ให้คำปรึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัย
  2. ให้คำปรึกษาด้านการคำนวณขนาดตัวอย่าง และการคำนวณค่าสถิติ
  3. ประจำศูนย์วิจัยคลินิก (CRC) และประสานงานกับ SICRES  พัฒนาโครงร่างวิจัยร่วมกับนักวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ดูแลรับผิดชอบตลอดโครงการวิจัย
  4. ดูแล CTA (Clinical Trial Agreement), MTA (Material Transfer Agreement), การแบ่งปันข้อมูลจากการวิจัย (DATA SHARING AGREEMENT) กับหน่วยงานภายนอก
  5. สนับสนุน ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยแก่บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ในการทำวิจัย
  6. ให้คำปรึกษาการขอรับจริยธรรมการวิจัยในคน พืช สัตว์ และสร้างความตระหนักในจริยธรรมการทำวิจัย
  7. ดำเนินการด้านเอกสารธุรการ (E-doc) จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
  8. จัดทำเอกสารประกอบการเบิก-จ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย และบันทึกข้อมูลในระบบ SAP
  9. ดูแลและพัฒนา Website หน่วยวิจัย และจัดทำสารสนเทศงานวิจัย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
  10. จัดทำรายงานประจำปี รายงานผลการดำเนินการและส่งต่อแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิจัย
  11. เป็นคณะกรรมการบริหารงานวิจัยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  12. จัดการความรู้ (KM) ของหน่วยวิจัย และองค์การในส่วนกระบวนการสร้างความรู้ใหม่

       13.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไป

  2. สอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์

      2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

      2.2 การจัดทำข้อมูลนำเสนอรูปแบบ Dashboard)

  3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือน 20,090 บาท 

  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี 
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7 .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  8. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9 .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :