รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์แผนไทยประยุกต์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

  2. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี ตลอดจนโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่

  Word, Excel, Power Point, SPSS, Stata, Python

  4. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานกลุ่มได้ดี

  5. เป็นผู้พร้อมพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย

  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

  7. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   

  1. งานด้านบริการ

             1.1  การตรวจวินิจฉัยแพทย์แผนไทยประยุกต์

             1.2  การทำหัตถบำบัดแพทย์แผนไทยประยุกต์

         2. งานด้านวิชาการและการเรียนการสอน

             2.1  สนับสนุนการเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นรวมทั้งการฝึกอบรมปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์

             2.2  ประชุมวิชาการในฝ่าย

             2.3  การเผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรและสู่ประชาชน

        3.  งานด้านโครงการและงานวิจัย

              3.1  จัดทำและดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมาย

        4.  งานด้านคุณภาพ

             4.1  การประชุมฝ่ายเพื่อพัฒนางาน

         5.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

             5.1  เป็นตัวแทนของฝ่ายร่วมเป็นคณะกรรมการงานต่าง ๆ ในศูนย์

             5.2  การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ

             5.3  ร่วมกิจกรรม CSR ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือน 20,090 บาท ได้รับค่าใบประกอบ 

  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี 
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7 .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  8. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9 .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ