รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์ (งานส่งเสริมความร่วมมือพันธมิตรทางยุทธศาสตร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองวิเทศสัมพันธ์
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  27 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  18 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  21 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี / สัญชาติไทย
  2. การศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
  3. มีทักษะและความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน
  4. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Excel/ Power point และ Social Network ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในการศึกษาและสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ และแก้ปัญหาสรุปเหตุผล
  6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร / การเจรจาต่อรองด้านการต่างประเทศ
  7. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์
  8. ผู้ที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
  9. มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม
  10. มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทในการทำงาน ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
  11. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  650
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการ/ ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้เครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
  2. ต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ เนื่องในโอกาสต่างๆ อาทิ การเยี่ยมชมจากผู้แทนสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ
  3. ดำเนินการ / ประสานงานกิจกรรมภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  4. วิเคราะห์ข้อมูลมหาวิทยาลัย/ องค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร
  5. บริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เช่น หลักสูตรภาคฤดูร้อน
  6. ต้อนรับดูแลอำนวยความสะดวกนักศึกษาต่างชาติ
  7. ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร เพื่อจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ
  8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090 บาท/ ปริญญาโท 23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6236 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ