รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปวส.)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
 • เปิดรับสมัคร :
  4 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา  (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  • รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ได้ รวมทั้งทำงานล่วงเวลาได้และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้           
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. การตรวจทางรังสี  ได้แก่ การ key ใบสั่งตรวจ / การนัดตรวจ / การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนตรวจ / การประเมินผู้ป่วย          

  1.1  Create order ในระบบคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งแพทย์    

  1.2  ตรวจทานคำสั่งตรวจเพื่อความถูกต้อง-ครบถ้วนและป้องกันความซ้ำซ้อนของคำสั่งตรวจก่อนส่งผู้ป่วยเข้าห้องตรวจ     

  1.3  บริหารจัดการในการนัดและยกเลิกนัดผู้ป่วยเพื่อทำการตรวจพิเศษ และบันทึกในระบบตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งการเติมผู้ป่วยกรณีมีการยกเลิกนัด เพื่อไม่ให้เกิด Slot ว่าง                

  1.4 แจ้งเตือนผู้ป่วยกรณีนัดล่วงหน้า                             

  1.5 อธิบายวิธีเตรียมตัวก่อนตรวจสำหรับการตรวจพื้นฐานและการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาให้ผู้ป่วยหรือผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจ

  1.6  ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับความพร้อมของผู้ป่วยก่อนตรวจ โดยพิจารณาจากวิธีการเตรียมตัวก่อนตรวจทำกำหนดไว้สำหรับแต่ละการตรวจ

  1.7   เตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ ให้กับเจ้าหน้าที่และรังสีแพทย์ที่รับผิดชอบในการตรวจ – รักษา เช่น  OPD Clinical record , Consent form และเอกสารเกี่ยวกับการประเมินสภาวะของผู้ป่วยก่อนนัดตรวจ-รักษา เป็นต้น

  2. การจัดการผู้รับบริการ

  2.1  ลงทะเบียนผู้ป่วยเข้าระบบงานรังสีวิทยา (HIS-RIS)       

  2.2  ให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ป่วยในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดของโรงพยาบาลโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการตรวจนั้นๆ

  2.3  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการรอตรวจ รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้ป่วยหากต้องใช้เวลาในการรอนาน

  2.4  นำผู้ป่วยไปที่ห้องตรวจหรือพื้นที่รอตรวจ                  

  2.5  ให้ข้อมูลผู้ป่วยเรื่องขั้นตอนต่อไปเมื่อผู้ป่วยได้รับการตรวจเสร็จ

  2.6  รับโทรศัพท์ ด้วยความสุภาพ และโอนสายไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                         

  2.7 จ่ายฟิล์ม,CD, DVD และผลตรวจทางรังสีวิทยาให้กับผู้ป่วยหรือผู้รับมอบอำนาจ ได้ถูกคนและถูกต้องตามคำร้องขอ  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลกำหนด                                    

  2.8   จัดลำดับในการรับ-ส่งผู้ป่วยในให้มาตรวจที่แผนกให้เป็นไปตามความเหมาะสมและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน                    

  2.9   ประสานงานในการติดตามผู้ป่วยเพื่อทำการตรวจตาม เวลาได้อย่างเหมาะสม

  3. ความปลอดภัยทางรังสี ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีแก่ผู้ป่วย

  4. ดูแลเครื่องใช้สำนักงานให้มีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รับผิดชอบเบิกพัสดุและอุปกรณ์สำนักงานตามที่มีในรายการได้ครบถ้วน               

  5. มาตรฐานและคุณภาพ

  5.1    ปฏิบัติตาม Patient safety goal                         

  5.2    ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต่างๆของโรงพยาบาลและหน่วยงาน                 

  5.3   ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแผนก  และป้องกันการติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ตามนโยบายของโรงพยาบาล

  "5.4   มีส่วนร่วมให้การพัฒนาคุณภาพและกิจกรรมต่าง ๆ  ของหน่วยงานและโรงพยาบาล ได้แก่

       - เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

       - วางแผนวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

       - การประกันคุณภาพของงานโดยการตรวจสอบงาน (QC)

       -  เขียนคู่มือการทำงาน WI เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนผู้ร่วมงาน

       -  การทำ CQI หรือ R2R อย่างสม่ำเสมอ"

  6. รับผิดชอบปฏิบัติงานตามตารางงาน (Roster) ที่กำหนด/ หากไม่สามารถมาปฏิบัติงานตามที่กำหนดได้ต้องแจ้งหัวหน้างานทราบทั้งทางวาจาและเอกสารตามระเบียบของโรงพยาบาล

  7. เข้ารับการอบรมภาคบังคับครบถ้วนตามที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานกำหนด เรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเข้ารับการประเมินสมรรถนะและผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด     

  8. ให้บริการลูกค้าภายนอก-ในด้วยความสุภาพ เอื้ออาทร อย่างมืออาชีพ  จัดการเบื้องต้นกับข้อร้องเรียน-ปัญหา และเสนอ การเสนอการแก้ไขได้เหมาะสม โดยใช้นโยบายของโรงพยาบาลและมาตรฐานเป็นแนวทาง    

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                          - สอบสัมภาษณ์

                          - สอบการปฏิบัติ 2 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท  

  สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :