รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
 • เปิดรับสมัคร :
  7 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  14 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือ

  สาขาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

         2. เชี่ยวชาญด้าน Waste-to-Energy หรือ Waste Recovery and Recycling หรือ Air pollution หรือ

  Noise and vibration หรือ Water/Wastewater Treatment หรือ Solid/Hazardous Waste Management

  3.ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
  3.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ
  3.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

  3.3 TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
  3.4 TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ
  3.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ

  3.6 MU GRAD PLUS ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  4.ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  5.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  6.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. สอนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
  2. สอนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและ

  ภาคพิเศษ)

  3.สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในบางวิชาที่ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลรับผิดชอบ

  4.ติดต่อและนำนักศึกษาของภาควิชาดูงานนอกสถานที่

  5.ร่วมงานวิจัย/งานบริการวิชาการในนามของภาควิชาที่จัดขึ้น

  6.งานวิจัยตามความสนใจ และผลิตผลงานตีพิมพ์ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของมหาวิทยาลัย

  เป็นกรรมการจัดประชุมวิชาการของภาควิชา

  7.เป็นผู้บรรยายพิเศษตามที่ได้รับเชิญ

  8.เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

  9.งานอื่น ๆ ที่ภาควิชามอบหมายให้ตามความเหมาะสม

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก     1. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                                                  2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

                                                  3. แสดงประสบการณ์ในด้านๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน             41,000 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ   การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023458543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ