รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาโภชนวิทยา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาโภชนวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  7 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  27 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤศจิกายน 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เคมี

  เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี หรือสาขาใกล้เคียง

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร

  3.ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
  3.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ
  3.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ

  3.3 TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ
  3.4 TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ
  3.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ

  3.6 MU GRAD PLUS ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน หรือ
  3.7 TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนหรือ

  3.8 MU ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  4.ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  5.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  6.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป

  1. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  2. หลักฐานการอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. งานการเรียนการสอน
  2. งานวิจัย
  3. งานบริการวิชาการ

  4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก    

  1. ภาคสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

  1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

                          1.2 วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  2. ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

  การสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น สมรรถนะ ทัศนคติ

  ความสนใจ ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอื่น ๆ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   

  อัตราเงินเดือน              ปริญญาตรี  เดือนละ 20,090 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ   การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023458543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ