รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานขับรถยนต์ (ขับรถยนต บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ เกี่ยวกับเครื่องยนต์เบื้องต้น)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  4 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  11 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  18 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

            1. เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงที่สมัคร ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรุณาแนบใบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย ในรูปแบบไฟล์ pdf)

  2. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม       ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

  4. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และขนส่งเป็นอย่างดี

  5. มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

  6. มีความชำนาญในเส้นทางเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล

  7. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

            1. ปฏิบัติงานชั้นตอนในการขับรถยนต์ บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนตย์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับเครื่องยนต์เบื้องต้น

            2. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการขับรถยนต์

            3. บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต์

            4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :  1) ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

                                    - สอบสัมภาษณ์

                                    - ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้องค์กรของคณะฯ

                                2) มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :  9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

  สวัสดิการประกันสังคม 

  สวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1003 , 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :