รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  8 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  1 ปี ด้านวิทยาศาสตร์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว กรุณาแนบใบ ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43 ด้วย) 
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน) 
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ (Word Excel Powerpoint)
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี  
  • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   งานด้านบริการ:

  • ทำ Skin Prick Test for Allergy testing ,ปั่นเลือด เพื่อแยกซีรั่มและพลาสมา และปั่นเลือด เพื่อแยกซีรั่มเพื่อส่งตรวจ IIF   ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง  และ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่ง
  • ตรวจหาเชื้อรา กลากเกลื้อน  ไวรัส แบคทีเรียโรคเรื้อน วัณโรคผิวหนัง พยาธิ แมลง หิด เหา ทำการเพาะเชื้อ บันทึก และรายงานผลการตรวจ ย้อมเพาะเชื้อทุกอย่าง ย้อมสไลด์ Gram stain, ย้อมสไลด์ AFB ,ย้อมสไลด์ Wright stain, Slit Skin Smear, urethra swab
  • เตรียมสารละลาย และทายา DCP แก่ผู้ป่วยโรค Alopecia
  • รับผิดชอบการถ่ายรูปผู้ป่วยโรคต่าง ๆ เลือกรูปที่ชัด แต่งภาพ กลับไฟล์รูป ใส่เลขบัตรโรงพยาบาลและวันที่ แล้วแยกใส่แฟ้มตามโรคต่าง ๆ ลงในคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน
  • ค้นหาไฟล์ภาพสำหรับ CPC,การตรวจที่ OPD, Interesting case, Interhospital, ประกอบการเขียนตำราและงานวิจัยต่าง ๆ ตามแพทย์สั่ง

  การเรียนการสอนและงานวิจัย:

  • สอนแพทย์และนักศึกษา การทำ Lab skin ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ เช่นย้อมสไลด์ การทำSlit Skin Smear, Skin Prick Test, urethra swab และการทายาDCP
  • ดูแลห้องปฏิบัติการงานวิจัย (Bioengineering Lab) ดูแลรักษาเครื่องมือ ตรวจเช็คสัปดาห์ละ 1 ครั้ง, มีการ calibrate เครื่องทุก 6 เดือน เพื่อให้พร้อมใช้งาน พร้อมบันทึกและรายงานผล
  • เป็นผู้ช่วยงานวิจัยของแพทย์ ตารางร้องขอ เช่น เตรียมอุปกรณ์และดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย

  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • การสอบคัดเลือก

                               - สอบสัมภาษณ์

                               - สอบการปฏิบัติงาน 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  • คุณวุฒิปริญญาตรี  20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :