รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัฒนาคุณภาพ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  8 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  29 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันรับสมัคร
  4. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานพัฒนาคุณภาพ
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word, Excel และ Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานพัฒนาคุณภาพ

  1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
  2. ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้น และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโดยทั่วไป มาตรฐานคุณภาพของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดการ ประสานงานเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
  4. วางแผน จัดทำแนวทาง ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ, ติดตามและประเมินผลด้านการพัฒนาคุณภาพ พร้อมข้อเสนอเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  5. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ, จัดอบรมให้ความรู้ด้านพัฒนาคุณภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน
  6. วางแผนการดำเนินการและผลักดันให้การดำเนินการของหน่วยฯ บรรลุผลตามเป้าหมายของคณะฯ ที่กำหนดไว้
  7. ร่วมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะกรรมการการดำเนินงาน SiCOE-SET
  8. จัดทำแผน/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
  9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  งานบริหารทั่วไปและงานสารบรรณ

  1. บันทึกตารางนัดหมายประชุมต่างๆ ให้กับผู้บริหาร
  2. ประสานงานการนัดหมาย เชิญประชุม และให้การต้อนรับกับบุคคลที่มาติดต่อผู้บริหาร
  3. จัดเตรียม กลั่นกรองเอกสาร, หนังสือ เพื่อเสนอผู้บริหาร, จัดเตรียมเอกสารการขออนุมัติ / เบิกจ่าย การไปราชการของผู้บริหาร หรือขออนุมัติเรียนเพิ่มเติม, จัดเตรียมเอกสารในการประชุมต่างๆ ให้กับผู้บริหาร
  4. ดูแล อำนวยความสะดวกในการจัดประชุม จองห้องประชุม สำหรับการจัดประชุมต่างๆ
  5. กลั่นกรองเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม ทั้งระบบเอกสาร และระบบ eDoc / email
  6. ร่างหนังสือ จดหมาย บันทึก ดำเนินการพิมพ์ และตรวจทานความถูกต้อง ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย (หนังสือภายใน / ภายนอก)
  7. เข้าร่วมและช่วยประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมคณะฯ และงานพิธีการต่างๆ
  8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คัดเลือกจากใบสมัคร
  • สอบข้อเขียน(ถ้ามี)
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท 
  • อัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท 
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  •  การตรวจสุขภาพประจำปี
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002631
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ