รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารงานทั่วไป
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  9 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  15 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  16 พฤศจิกายน 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  3. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน และสามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  4. เป็นผู้อุทิศเวลาให้แก่การทำงานได้
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  6. มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง หนังสือและเอกสารอื่นๆ รวมถึงร่างหนังสือโต้ตอบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
  7. สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
  8. มีความรู้ความสามารถในการสรุปประเด็นสำคัญ และจดบันทึกรายงานการประชุมได้
  9. มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษดี
  10. มีความตั้งใจทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  11. หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเลขานุการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  12. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                  คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                              TOEIC                                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                              MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                              MU GRAD PLUS                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                              MU - ELT                                     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดทำเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุม เตรียมห้องประชุม ประสานการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ทั้งก่อนและหลังประชุม) รายงานการประชุม พร้อมติดตามความคืบหน้าของงานตามมติที่ประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วน ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด
  2. ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร ให้เหมาะสม ไม่เกิดข้อผิดพลาดตรวจสอบหนังสือ จดหมาย เอกสาร ข้อมูล การติดต่อให้กับผู้บังคับบัญชา และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ ไม่สูญหาย
  3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขปัญหาติดตามความคืบหน้าของงาน ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
  5. อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามภารกิจของผู้บริหาร
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090 บาท และพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น ความรู้ ความสามารถพิเศษ หรือประสบการณ์ที่จะใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6207 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ