รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างไฟฟ้า (งานระบบไฟฟ้า)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  17 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช - ปวส สาขาช่างไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุง/งานระบบ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ พอใช้
  • ได้รับใบ สด.8 / สด.43
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานด้านการประสานงาน ติดตามงานซ่อมบำรุงและจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของเครื่องจักร ระบบประกอบอาคาร หรือโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (Preventive Maintenance)
  2. งานประสานงาน ติดตามผู้รับเหมา ด้านการลงพื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของเครื่องจักร ระบบประกอบอาคาร หรือโครงการต่าง ๆ และตรวจสอบให้เป็นไปโดยเรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิชาชีพ (Preventive Maintenance)
  3. ประสานงานด้านการซ่อมบำรุงอาคารหรือพื้นที่ภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบตินหร์ตามแบบและความถูกต้องของการก่อสร้างได้ (Corrective Maintenance)
  4. งานด้านอ่านแบบและเขียนแบบ ตามที่ได้รับมอบหมวย
  5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • การทดสอบสัมภาษณ์
  • การทดสอบความรู้เฉพาะทาง
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราเงินเดือนคุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท 
  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)  
  • ตรวจสุขภาพประจำปี  
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน  
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร  
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ  
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)  
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร  
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า  
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)  
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :