รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างเทคนิค (PM)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  27 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  

  2. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาอิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  3. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  

  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านการประสานงาน ติดตามงานซ่อมบำรุงและจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ของเครื่องจักร ระบบประกอบอาคาร หรือโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (Preventive Maintenance)

  2.งานประสานงาน ติดตามผู้รับเหมา ด้านการลงพื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของเครื่องจักร ระบบประกอบอาคาร หรือโครงการต่าง ๆ และตรวจสอบให้เป็นไปโดยเรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิชาชีพ  (Preventive Maintenance)

  3.ประสานงานด้านการซ่อมบำรุงอาคารหรือพื้นที่ภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตามแบบและความถูกต้องของการก่อสร้างได้ (Corrective Maintenance)

  4.งานด้านอ่านแบบและเขียนแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบปฏิบัติงาน 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)15,400 บาท 

  2. ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

  3. ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 

  4. ตรวจสุขภาพประจำปี

  5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

  7. สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน

  8. ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร 

  9. โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ 

  10 วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)  

  11. รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า 

  12. เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :