รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  27 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  - สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์

  - มีใจรักงานบริการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • งานด้านบริการ
   • ตรวจรับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ได้แก่ สารน้ำต่างๆ ของร่างกาย
   • ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีในตัวอย่างเลือด และสารน้ำต่างๆ ของร่างกาย
   • ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
   • จัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหลังการตรวจวิเคราะห์
   • ดูแลรักษาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ รวมทั้งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อเครื่องมือขัดข้อง
   • เตรียมเครื่องวิเคราะห์และน้ำยาวิเคราะห์ให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานประจำวัน
   • ตรวจสอบและจัดหาน้ำยาวิเคราะห์ให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงานในแต่ละเดือน
   • ดำเนินการควบคุมคุณภาพการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
   • ดำเนินการควบคุมคุณภาพการทดสอบจากองค์กรภายนอก ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ หากพบปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือ
   • กำหนดคุณลักษณะน้ำยาที่ใช้สำหรับการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ให้เหมาะสม
   • จัดทำวิธีการทำงาน Work instruction (WI) ของหน่วยงานฯ
  • งานด้านบริหาร
   • วางแผนและจัดระบบในการดูแลรักษาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อื่นๆ เมื่อมีเครื่องวิเคราะห์ใหม่
   • ช่วยวางแผนควบคุมและดูแลให้งานตรวจวิเคราะห์ที่ต้องการผลเร่งด่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   • ช่วยวางแผนระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพ
  • งานด้านวิจัย
   • ช่วยทำงานวิจัยของหน่วยฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • งานด้านการสอน
   • ช่วยสอนภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของภาควิชาฯ คณะฯ รวมถึงสถาบันภายนอกที่มาฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   • สอนภาคปฏิบัติแก่บุคลากรที่เข้าทำงานใหม่ของหน่วยงานให้มีความรู้และทักษะในงานของห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก
   • ปฏิบัติงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานการรับรอง เช่น HA ,5ส ,ISO 15189
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • การสอบคัดเลือก

                               - สอบสัมภาษณ์

                               - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี                                     20,090  บาท

  เงินเพิ่มพิเศษ (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์)    1,000  บาท

  เงิน พ.ต.ส.                                                1,000  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-839-5030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :